Verhuur
voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN STANMOBIEL (tapwagens)

 1. Alle commerciële relaties tussen Aligenti BV (Stanneman) en de klant worden beheerst door onderstaande algemene huurvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere huur van tapwagens. Door het plaatsen van zijn order (bestelling), erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden en ze zonder voorbehoud aanvaard te hebben. Tevens ziet de klant af van zijn eigen voorwaarden.
 2. Behoudens speciale, schriftelijke onderlinge afspraak, dient er op iedere bestelling voor verhuur van de tapwagens een waarborg van 250 € betaald te worden.
 3. De reservatie is pas bevestigd na schriftelijke orderbevestiging en ontvangst van de waarborg.
 4. Alle klachten moeten door de klant zo snel mogelijk doorgegeven worden en per aangetekend schrijven binnen de vijf (5) dagen na levering.
 5. Alle leveringen zijn contant betaalbaar op factuurdatum. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 6% per maand waarbij elke begonnen maand telt als een volledige. Daarenboven is een schadebeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten zijn voor rekening van de klant en verschuldigd door het louter laten passeren van de betalingstermijn. Laattijdige betaling doet alle andere facturen onmiddellijk en volledig betaalbaar worden op eerste verzoek. Betalingen worden eerst aangerekend op de incasso kosten, het schadebeding, de interesten en pas dan op de hoofdsom, volgens recentste factuurdatum. Bij gedeeltelijke betwisting, wordt het niet-betwiste deel betaald. (uit verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op facturen Aligenti BV)
 6. Aligenti BV is niet verantwoordelijk voor verplichtingen die niet nageleefd kunnen worden door overmacht of redenen onafhankelijk van haar wil.
 7. Annulering door huurder kan alleen schriftelijk met opgave van reden. Annulering tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode is kosteloos. Annulering later dan 48 uur voor de aanvang, geeft ons het recht op een schadevergoeding van 50% van de waarde van de overeenkomst. Deze 50% wordt vooreerst afgenomen van de betaalde waarborg, waarna al naar het geval het overblijvende bedrag teruggestort wordt en het resterende bedrag gefactureerd. (transportkosten worden hier wel in mindering gebracht).
 8. De prijzen zoals vermeld op de website zijn steeds opgegeven per stuk en zijn geldig voor de maximumperiode, enerzijds van vrijdagmiddag tot maandagmiddag (weekend) en anderzijds voor 3 opeenvolgende weekdagen. Voor langere huurperiodes moet een afzonderlijke prijsofferte worden opgemaakt.
 9. Het verhuurde materiaal wordt geleverd in perfecte staat en volledig conform de bestelbon. De klant wordt daarom verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en ons uiterlijk binnen de twee uur na inontvangstneming te verwittigen indien er enig gebrek of tekort wordt vastgesteld. Deze verwittigingen kunnen telefonisch gebeuren op gsm.: 0476 44 09 17 of e-mail: erwin.vermeulen@stanneman.be.
 10. De huurder is gehouden als een goede huisvader voor de bewaring en het behoud van de gehuurde materialen te zorgen en zal deze in perfecte staat teruggeven na de huur. Elke beschadiging of gebrek zal onmiddellijk vermeld worden aan Aligenti BV. De klant is gehouden de eventuele herstellingen aan de gehuurde materialen enkel te laten uitvoeren door een partij gekozen door Aligenti BV.
 11. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade of diefstal gedurende de ganse huurperiode, ongeacht de leveringsplaats welke door de huurder bepaald werd.
 12. Bij verlies zullen de verloren goederen aangerekend worden aan nieuwwaarde.
 13. Bij ongeval of diefstal verklaart de huurder, politie en Aligenti BV onmiddellijk te verwittigen.
 14. Alle herstellingen die een gevolg zijn van een verkeerd gebruik, verlies, diefstal of beschadiging zullen de klant aangerekend worden, evenals de schoonmaakkosten van onvoldoende gereinigde materialen.
 15. De klant is de enige verantwoordelijke voor elk gebruik van de materialen.
 16. Onderverhuring of huuroverdracht zijn ten strengste verboden zonder schriftelijke toelating van de verhuurder.
 17. Alle materialen moeten netjes en proper gereinigd zijn voor teruggave (geen etensresten, drankvlekken, …..) en droog worden teruggestapeld in het voorziene transportmiddel. Indien de huurder dit nalaat, zullen de bijkomende prestaties door Aligenti BV worden gefactureerd aan het uurloon van 20 eur/uur.
 18. Het moment van afhaling van de materialen wordt op voorhand of tijdens de levering besproken en uiteraard vermeld op de bon of overeenkomst.
 19. Het verbruik en de voorziening van elektriciteit zijn ten laste van de huurder.
 20. Verhuur stoelen en tafels extra:
 • De stoelen en tafels moeten terug in de containers of op paletten geplaatst worden zoals de materialen zijn geleverd. Netjes gestapeld om eenvoudig en veilig te kunnen transporteren.
 • Alle onreinheden, met inbegrip van versierselen, moeten verwijderd zijn bij afhaling.
 • Duimspijkers of nietjes horen niet in de tafels of stoelen. Dit wordt beschouwd als schade die moet vergoed worden aan Aligenti BV.
 1. De wagens worden in propere toestand geleverd, gelieve deze ook proper gereinigd terug te geven zoals deze werden geleverd.
 2. De aanhangers worden door ons geplaatst op de aangeduide plaats van de huurder (berijdbare plaats). Deze mogen door de huurders niet worden verplaatst. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele verkeersovertredingen en eruit voortvloeiende boetes. Eigen transport=100% verantwoordelijkheid.
 3. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade veroorzaakt aan de goederen en waardevolle voorwerpen door de huurder achtergelaten in de tap- en of koelwagen, of aan de producten die gebruikt worden in de tap –en of koelwagen (inclusief instelling van en bewaring op de juiste temperaturen). De huurder ontlast de verhuurder van elke verantwoordelijkheid voor alle handelingen, kosten, klachten en schade die voortvloeien uit dergelijk verlies of schade. De huurder moet ook steeds alle temperaturen nauwlettend in het oog houden om beschadiging aan producten of aan de inhoud van de koelinstallatie te voorkomen.
 4. De aanhangers worden door Aligenti BV extra beveiligd met wielklem en neusslot.
 5. Verhuur glazen:
 • Glazen worden steeds in de bijhorende dozen of bakken geplaatst
 • De glazen worden terug proper afgewassen in de bakken of dozen geplaatst. Indien de huurder dit niet naar behoren gedaan heeft of in het geval Aligenti BV dit dient te doen, zal er een extra kost aangerekend worden van 0,15 €/glas als afwas met een minimum bedrag van 10 €.
 1. Levering en transport:
 • De levering zal steeds gebeuren op de dag en tijdstip aangegeven op de bestelbon doch zal bij overmacht de klant geen beroep kunnen doen op schadevergoedingen.

Transportkosten: gratis levering binnen 15km van Aligenti BV. 1€/km voor afstanden vanaf 15km.

 • De klant zal steeds aanwezig zijn op het afgesproken uur om de materialen in ontvangst te nemen.
 • U bent als huurder verantwoordelijk voor de ontstane schade tijdens de huurperiode aan de aanhangers. Schade van welke aard ook, zal op de huurder verhaald worden.
 • Afhaling en/of terugbrengen door eigen transport moet veilig en zonder risico op beschadiging van het materiaal gebeuren.
 • De klant zal vooraf melding maken indien er speciale eisen worden gesteld voor levering. Bvb. Ondergrond onverhard of grind, langere afstanden dan 20 meter van losplaats, drempels, ophogingen, trappen, verdieping, ….. .
 1. Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect van de gehuurde materialen zou kunnen ontstaan, is Aligenti BV niet aansprakelijk. Zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van ondeugdelijk materiaal. Huurder zal Aligenti BV ter zake voor alle aanspraken, inclusief aanspraken van derden, vrijwaren.
 2. Het Belgisch recht is van toepassing. Elke betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.